Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Vindö

Bostadsrättsföreningen Vindö (organisationsnummer 702001-3970) innehar två hus som föreningen ägt sedan den bildades 1958. Medlemmar i föreningen har rätt att använda lägenheterna i de två husen. När man säljer sin bostadsrätt överlåts denna rätt till köparen, förutsatt att denne blir godkänd som ny medlem i föreningen. Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar och bestäms av bostadsrättslagen.

Föreningens stadgar innehåller de grundregler alla medlemmar accepterar att följa i och med att de går med. Stadgarna kan uppdateras genom förslag till föreningens årsstämma. Medlemmarna i föreningen väljer också på årsstämman en styrelse. Med ledning av stadgarna fattar styrelsen beslut om löpande ärenden fram till nästa årsstämma och kan uppdatera våra allmänna ordningsregler vid behov. Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts enligt avtal, se sida om leverantörer.

Medlem i Fastighetsägarna

Kontakta oss

Snabbast når du föreningens styrelse som helhet via e-post. Det går även bra att tala med någon ur styrelsen personligen eller skicka brev på papper.

Hemsida

E-post

Kontakta styrelsen allmänt: styrelse@brfvindo.se
Fakturor per e-post: 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Fysisk adress

Fakturor på papper

BRF Vindö
FE 236-16173

Box 12026
102 21 Stockholm

Annan papperspost till styrelse

BRF Vindö
c/o Anders Dovervik

Torsbygatan 20, lgh 1502
12341 Farsta

Besöksadress föreningslokal

BRF Vindö
Torsbygatan 38, nb
12341 Farsta

Aktuell styrelse

Sedan föreningens stämma 2022 ingår nedanstående personer i styrelsen. Poster inom styrelsen fördelas genom styrelsebeslut. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av två styrelseledamöter i förening.

Ordförande

Patrik Willhans
Torsbygatan 34
12341 Farsta
patrik.willhans@brfvindo.se
070-530 44 07

Sekreterare

Anders Dovervik
Torsbygatan 20
12341 Farsta
anders.dovervik@brfvindo.se
0733-30 64 12

Ledamot

Torbjörn Fröjd
Torsbygatan 36
12341 Farsta
torbjorn.frojd@brfvindo.se
070-275 87 06

Ledamot

Tomas Ericsson
Torsbygatan 34
12341 Farsta
tomas.ericsson@brfvindo.se
070-723 64 84

Ledamot

Nina Sandberg
Torsbygatan 18
12341 Farsta
nina.sandberg@brfvindo.se
Suppleant

Hans Lindström
Torsbygatan 22
12341 Farsta
hans.lindstrom@brfvindo.se

Suppleant

Maria Hansson
Torsbygatan 22
12341 Farsta
maria.hansson@brfvindo.se

Suppleant

Thomas Jarlvik
Torsbygatan 34
12341 Farsta
thomas.jarlvik@brfvindo.se

Övriga förtroendevalda

På samma stämma valdes även en revisor inom föreningen. Revisorn granskar för övriga medlemmars räkning föreningens årsredovisning och övriga räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisorn lämnar rapport om detta till föreningens nästa ordinarie stämma. Adressen internrevisor@brfvindo.se når både internrevisor och suppleant, om du vill berätta om något särskilt att titta på under granskningen.


Intern revisor

Denise Ask Nunes
Torsbygatan 20
12341 Farsta


Suppleant för intern revisor

Johan Palm
Torsbygatan 18
12341 Farsta

Stämman har även valt att låta revisionsbyrån Mazars SET bistå med extern auktoriserad revisor vid granskningen.

Valberedning

Slutligen har föreningen en valberedning, vald av årsstämman för att inför nästföljande stämma ta fram förslag på kandidater till de val som ska förekomma då (utom efterträdarna i valberedningen, som föreslås på plats under mötet av de närvarande). Om du är beredd att hjälpa till på någon förtroendepost, ta kontakt med någon ur valberedningen så att de vet att de kan räkna med dig. Du når valberedningen som helhet via valberedning@brfvindo.se.

Valberedning inför stämma 2022 tillsattes av föreningens stämma 2021.

Valberedning, sammankallande

Marianne Billgren
Torsbygatan 18
12341 Farsta

Valberedning

Mirjana Zivic
Torsbygatan 22
12341 Farsta